Jedno z określeń fotografii brzmi: ”Fotografia jest przekształceniem przestrzeni trójwymiarowej na dwuwymiarową za pomocą aparatu fotograficznego i punktu widzenia, wrażliwości oraz umiejętności autora zdjęcia”.


Autor wielokrotnie prezentował nam wystawy panoramiczne wykorzystując różnorodne techniki, w tym również podczerwień. Teraz proponuje nam krok dalej – obraz stereoskopowy 3D. Technika panoram 3D jest unikalna. Zajmują się nią nieliczni fotografowie na świecie. O ile wykonanie ich dla potrzeb Internetu nie wymaga tak dużej precyzji, to powiększenia w dużych formatach dla celów wystawienniczych i albumowych jest skomplikowanym wyzwaniem wymagającym olbrzymiej precyzji i pracy ze zdjęciami. Nakład pracy w stosunku do tradycyjnej fotografii panoramicznej jest 10-cio krotnie większy.


Trzeci wymiar w fotografii jest odbierany za pomocą perspektywy, światła i cienia. Jest to jednak tylko iluzja powstająca na bazie naszej wiedzy i doświadczenia w obcowaniu z płaskim dwuwymiarowym obrazem. Prawdziwą przestrzeń 3D obrazu fotograficznego tworzymy budując obraz tak, jak go postrzegamy naszym wzrokiem. Składowe obrazy fotograficzne lewego i prawego oka z właściwym przesunięciem obrazu łączymy i przy pomocy okularów anaglifowych (niebiesko-czerwonych) widzimy oglądany obraz trójwymiarowo, zapisany w postaci płaskiego obrazu fotograficznego.


Projekt „Przestrzenie 3D województwa kujawsko - pomorskiego” to fotograficzny zapisem przestrzeni będących ikoną miast i gmin regionu kujawsko - pomorskiego, jak również tych miejsc, które jeszcze nie są znane szerszemu odbiorcy, które umykają uwadze mieszkańców i gości odwiedzających województwo, a które są refleksją na temat wyglądu przestrzeni na początku XXI wieku.


Celem projektu jest stworzenie wizji województwa kujawsko-pomorskiego poprzez fotografie panoramiczna stereoskopową 3D jako obszaru spójnego geograficznie i kulturowo, z jednoczesnym zróżnicowaniem wynikającym z różnic historycznych, społecznych i gospodarczych powstałych na skutek zróżnicowanego rozwoju gospodarczego, raz nastawionego na przemysł, innym razem na rolnictwo, a często będącego ostoją naturalnej przyrody.


Kilkumiesięczne działania Artysty zamyka planowana na czerwiec pierwsza tego typu wystawa w Polsce a może i na świecie. Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 50 stereoskopowych fotografii panoramicznych, które będzie można oglądać zakładając przystosowane do tego celu okulary. Dzięki temu odbiorca fotografii odnosi wrażenie „wchodzenia” w przestrzeń jaka jest prezentowana na poszczególnych fotografiach panoramicznych.

All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu nie jest dozwolone.
stat4u